Hockey Canada B.C. Hockey Hockey Alberta Saskatchewan Hockey Association Hockey Manitoba Hockey Northwestern Ontario Ontario Hockey Federation Hockey Eastern Ontario Hockey Quebec Hockey New Brunswick Hockey P.E.I. Hockey Nova Scotia Hockey Newfoundland Hockey North

Fisher River Minor Hockey Association

Mailing Address
Box 444
Fisher River, MB
R0C 1S0
Fisher River Minor Hockey Website

 

 

 

Position Name Telephone Email
President Alvin Amos 204.308.0224 alvin_amos@hotmail.com
Secretary Kristen Murdock 204.308.0278 Kristen_02murdock@hotmail.com
Referee-In-Chief Alvin Amos 204.308.0224 alvin_amos@hotmail.com
Treasurer Rob Selkirk 204.803.3024 Osedcrob@mymts.net
Registrar Kristen Murdock 204.308.0278 kristen_02murdock@hotmail.com