Hockey Canada B.C. Hockey Hockey Alberta Saskatchewan Hockey Association Hockey Manitoba Hockey Northwestern Ontario Ontario Hockey Federation Hockey Eastern Ontario Hockey Quebec Hockey New Brunswick Hockey P.E.I. Hockey Nova Scotia Hockey Newfoundland Hockey North

Riverton Minor Hockey Association

Mailing Address
Box 268
Riverton, MB
R0C 2R0
Riverton Minor Hockey Website
Position Name Telephone Email
President Brad Keller 431.283.3155 bradkeller1983@gmail.com
Secretary Kelly Johannesson 204.641.1872 kjjohannesson@mymts.net
Referee-In-Chief Shawna Sigurdson Shawnasig@outlook.com
Treasurer Susie Klatt scklatt@hotmail.com 
Registrar Jody Johnson 204.641.1346 kjjohnson7477@gmail.com