Hockey Canada B.C. Hockey Hockey Alberta Hockey Saskatchewan Hockey Manitoba Hockey Northwestern Ontario Ontario Hockey Federation Hockey Eastern Ontario Hockey Quebec Hockey New Brunswick Hockey P.E.I. Hockey Nova Scotia Hockey Newfoundland Hockey North

Riverton Minor Hockey Association

Mailing Address
Box 268
Riverton, MB
R0C 2R0
Riverton Minor Hockey Website
Position Name Telephone Email
President Kelly Johannesson  204.641.1872 kjjohannesson@gmail.com
Secretary Kelly Johannesson 204.641.1872 kjjohannesson@gmail.com
Referee-In-Chief Shawna Sigurdson Shawnasig@outlook.com
Treasurer Stephanie Sigurdson stephsigurdson7@gmail.com
Registrar Kelly Johannesson 204.641.1872 kjjohannesson@gmail.com

(Updated for the 2022-2023 season)