Hockey Canada B.C. Hockey Hockey Alberta Hockey Saskatchewan Hockey Manitoba Hockey Northwestern Ontario Ontario Hockey Federation Hockey Eastern Ontario Hockey Quebec Hockey New Brunswick Hockey P.E.I. Hockey Nova Scotia Hockey Newfoundland Hockey North

Winnipegosis Minor Hockey Association

Mailing Address
Box 285
Winnipegosis, MB
R0L 2G0
Winnipegosis Minor Hockey Website
Position Name Telephone Email
President Reynold Sahulka 204.656.4745 mcs9680@mymts.net
Secretary Marie Sahulka 204.656.4745 mcs9680@mymts.net
Referee-In-Chief Reynold Sahulka 204.656.4745 mcs9680@mymts.net
Treasurer Marie Sahulka 204.656.4745 mcs9680@mymts.net
Registrar Carlene Lukey 204.656.4053 carlenelukey@hotmail.com