Hockey Canada B.C. Hockey Hockey Alberta Hockey Saskatchewan Hockey Manitoba Hockey Northwestern Ontario Ontario Hockey Federation Hockey Eastern Ontario Hockey Quebec Hockey New Brunswick Hockey P.E.I. Hockey Nova Scotia Hockey Newfoundland Hockey North

Westman South

Council Name Telephone Email
Minor Rennen Rommelaere 204.534.0954 rennenrommelaere@gmail.com
Female Derek Kempthorne 204.305.0177 derekkempthorne@hotmail.com
Development Matt Beaty 204.851.2020 matt.beaty@borderland.crs

Minor Hockey Associations