Hockey Canada B.C. Hockey Hockey Alberta Saskatchewan Hockey Association Hockey Manitoba Hockey Northwestern Ontario Ontario Hockey Federation Hockey Eastern Ontario Hockey Quebec Hockey New Brunswick Hockey P.E.I. Hockey Nova Scotia Hockey Newfoundland Hockey North

Arborg Minor Hockey Association

 

Mailing Address
Box 4222
Arborg, MB
R0C 0A0
Arborg Minor Hockey website
Position Name Telephone Email
President Keith Johnson 204.642.3224 kjohnson@johnsonseeds.com
Secretary Roger Burak rburak@mts.net
Referee-In-Chief Ken Stadnek 204.641.3918 kstadnek@mts.net
Treasurer Candace Koomen candacelynne_11@hotmail.com
Registrar Krista Borgfjord kclayton@mymts.net