Hockey Canada B.C. Hockey Hockey Alberta Saskatchewan Hockey Association Hockey Manitoba Hockey Northwestern Ontario Ontario Hockey Federation Hockey Eastern Ontario Hockey Quebec Hockey New Brunswick Hockey P.E.I. Hockey Nova Scotia Hockey Newfoundland Hockey North

Mitchell Minor Hockey Association

Mailing Address
70-130 Ash Street
Mitchell, MB
R5G 1H5
Mitchell Minor Hockey website
Position Name Telephone Email
President Chris Picklyk 431.355.8133 president@mitchellmustangs.ca 
Secretary Tyler McMechan secretary@mitchellmustangs.ca 
Referee-In-Chief Landis Leoppky 204.346.4446 refereeinchief@mitchellmustangs.ca 
Treasurer Jill Plett 204.346.4627 treasurer@mitchellmustangs.ca 
Registrar Jill Giesbrecht 431.205.2860 registrar@mitchellmustangs.ca