Hockey Canada B.C. Hockey Hockey Alberta Saskatchewan Hockey Association Hockey Manitoba Hockey Northwestern Ontario Ontario Hockey Federation Hockey Eastern Ontario Hockey Quebec Hockey New Brunswick Hockey P.E.I. Hockey Nova Scotia Hockey Newfoundland Hockey North

Melita Minor Hockey Association

Mailing Address
Box 779
Melita, MB
R0M 1L0
Melita Minor Hockey Website
Position Name Telephone Email
President John Dell 204.522.0127 jrdell@xplornet.ca
Secretary Jennifer Snyder 204.522.3321 jrsnyder@mymts.net
Referee-In-Chief Shawn Schoonbaert 204.522.3163 rockvalley@mymts.net
Treasurer Suellen Cocquyt 204.522.6483 suecocquyt@hotmail.com
Registrar Jennifer Snyder 204.522.3321 jrsnyder@mymts.net