Hockey Canada B.C. Hockey Hockey Alberta Hockey Saskatchewan Hockey Manitoba Hockey Northwestern Ontario Ontario Hockey Federation Hockey Eastern Ontario Hockey Quebec Hockey New Brunswick Hockey P.E.I. Hockey Nova Scotia Hockey Newfoundland Hockey North

Fisher River Minor Hockey Association

Mailing Address
Box 444
Fisher River, MB
R0C 1S0
Position Name Telephone Email
President Kristen Murdock 204.308.0278 kristen_02murdock@hotmail.com
Secretary Kristen Murdock 204.308.0278 kristen_02murdock@hotmail.com
Referee-in-Chief Kristen Murdock 204.308.0278 kristen_02murdock@hotmail.com
Treasurer Kristen Murdock 204.308.0278 kristen_02murdock@hotmail.com
Registrar Kristen Murdock 204.308.0278 kristen_02murdock@hotmail.com